Algemene Voorwaarden en Identificatiegegevens

Op onze logistieke activiteiten zijn, behoudens specifieke andersluidende individuele afspraken, de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De stouwerij- en natieactiviteiten zijn onderworpen aan de ABAS-KVBG "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE GOEDERENBEHANDELING EN DE ERAAN VERWANTE ACTIVITEITEN AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN", uitgevaardigd door K.V.B.G. en A.B.A.S. versie 2009 (geregistreerd op 26.3.2009).

2. Zuivere expeditieopdrachten zijn onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 2005, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24.6.2005 onder nr. 0090237.

3. Zuivere transportopdrachten wegvervoer (zowel internationaal als nationaal) zijn onderworpen aan de dwingende bepalingen van het CMR-Verdrag van Genève van 19 mei 1956, opgenomen in de Belgische Wetgeving (Wet van 4.9.1962, B.S. 8.11.1962 en Wet van 3.5.1999, B.S. 30.6.1999).

4. Voor transport over de nationale binnenwateren is de Wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting (B.S., 10.6.1936) van toepassing.

5. Voor transport over de internationale binnenwateren is het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 van toepassing.

6. Voor transport van goederen via het spoor is het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 in de versie van het Protocol van wijziging van 3 juni 1999 van toepassing, met appendix B – “Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen” (CIM) van toepassing.

7. Voor scheepsagentuur zijn de Algemene Voorwaarden van de Antwerpse Scheepvaartvereniging van toepassing.

8. Voor alle andere activiteiten zijn de ALGEMENE LOGISTIEKE VOORWAARDEN (versie 2003) van toepassing.                                                                                                                                    

Om eventuele misverstanden te vermijden, vestigen wij speciaal Uw aandacht op de passages in deze voorwaarden waarin een opsomming wordt gegeven van een aantal situaties waar wij ontheven zijn van aansprakelijkheid, onze aansprakelijkheid wordt beperkt en tevens melding wordt gemaakt van de voor alle partijen belangrijke clausule m.b.t. de afstand van verhaal.

Gezien de evolutie in het containervervoer, veroorloven wij ons tevens bij de uitvoering van een vervoersopdracht, een vrije keuze te maken uit de verschillende beschikbare vervoersmodi: weg, spoor of via het water, waarbij onze verantwoordelijkheid wordt bepaald door de terzake geldende contractuele voorwaarden of wetgeving.

Alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zullen worden betaald met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opleveren tegen de interestvoet bepaald door de BCE, bepaald door de wet van 2 augustus 2002 in uitvoering van de Europese Richtlijn 2000/35/CE van 29 juni 2000, vermeerderd met zeven percent en afgerond naar de hogere halve percent.

Indien binnen een termijn van vijftien dagen na vervaldag de schuldenaar in gebreke blijft zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd worden met 10% met een minimum van 125 euro en een maximum van 4.000 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren.

Alle rechtsbetrekkingen worden beslecht volgens bovenstaande voorwaarden en het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de Gentse of Antwerpse rechtbanken bevoegd, naar onze keuze, onverminderd ons recht om zelf het geding voor een andere rechtbank aanhangig te maken.

Zeeschepen/coasters (MV)

Los-/laadtarieven voor bulk goederen ex/in MV zijn uitsluitend geldig voor schepen van het type "single decker, bulk carrier".

Los-/laadtarieven voor zakgoed ex/in MV zijn uitsluitend geldig voor schepen van het type "single decker, box-shaped".

Voorwaarden voor lossing van bulk goederen ex MV (free-flowingness van goederen)

Lostarieven zijn slechts geldig voor bulk carriers voorzien van luiken van het
Mc Gregor type. Schepen en lichters moeten geschikt zijn voor grijperlossing en gebruik van bulldozers en/of bobcat in de ruimen. Het product moet free-flowing zijn en zodanig geladen dat het direct bereikbaar is voor de grijpers. Indien dat niet het geval is, zal het extra personeel en/of materiaal gebruikt voor de lossing of het verwijderen van het product uit de spanten, bijkomend aangerekend worden (zie verder onder "Grab Discharge Clause").

Bij rechtstreekse overslag in lichters zijn de overslagtarieven geldig gedurende de werkelijke lossing van het schip. Lichters dienen bevracht te worden minimum met 2 laaddagen.

Bij rechtstreekse overslag op vrachtwagen zijn de overslagtarieven geldig gedurende de werkelijke lossing van het schip + 1 dag. Vrachtwagens dienen steeds bevracht te worden op basis van minimum 2 laaduren en met toepassing van de Belgische wetgeving.

Indien het zeeschip tijdens de lossing moet shiften langsheen de kaai, zijn de kosten niet voor rekening van de stuwadoor.

Bij shiften langsheen de kaai tijdens het lossen zijn de kosten niet voor rekening van de stuwadoor.

Voorwaarden voor grijperlossing

Schepen dienen volledig aangepast, geschikt en toegankelijk te zijn voor grijperlossing. De vracht dient volledig gestuwd te zijn in ruimten die direct en volledig toegankelijk zijn voor grijpers, d.w.z. in ruimten die niet kleiner zijn dan 5 meter lang x 5 meter breed x 5 meter hoog. Er mag geen vracht gestuwd worden in dieptetanks, brugruimten of tussendekken of in een ruim met onbeschermde koker of in ruimten met open balkknieën, open onderruimen, enz., of in om het even welke andere ruimte die niet voor grijpers bereikbaar is of die niet met mechanische uitrusting kan worden geruimd. De eventuele bijkomende kosten die uit de niet-naleving van voormelde voorwaarden voortvloeien, zullen als extra kosten gefactureerd worden aan onze opdrachtgevers, d.w.z. lonen van extra personeel waarop een beroep moest worden gedaan, vermeerderd met de sociale bijdragen en verzekering en de kosten van het gebruik van eventuele extra kranen en machines.

Verder dienen schepen naar behoren beschermd, aangepast, geschikt en toegankelijk te zijn voor het gebruik van grijpers en mechanische losapparatuur. Zo mogen onder meer geen obstakels van om het even welke aard het werk in de ruimen hinderen, zoals sjorogen, containerfittings, mangatdeksel, enz. Indien dat niet het geval is, kunnen de stuwadoors geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die eventueel aan het schip of aan de losapparatuur zou worden veroorzaakt. Alle schade aan de losapparatuur of elke vermindering van de lossnelheid ten gevolge van de niet-naleving van deze voorwaarden zal de opdrachtgevers aangerekend worden.

Trimmingvoorwaarden

Alle bulkgoederen die aan boord van een zeeschip geladen worden, moeten door de stuwadoors als “grijpergetrimd” beschouwd worden.

Elk eventueel bijkomend trimwerk waarvoor andere apparatuur gebruikt dient te worden, zoals bulldozers, is niet voor rekening van de stuwadoors. Trimwerk dat verricht wordt om een maximumtonnage in een beperkte ruimcapaciteit te stuwen, dient beschouwd te worden als extra trimwerk en is bijgevolg niet voor rekening van de stuwadoors. Elk eventueel extra trimwerk dient besteld/bevestigd te worden vóór de start van het laadwerk. Extra trimwerk wordt gerapporteerd op het laadrapport dat door de stuwadoors opgesteld wordt en dat beschouwd dient te worden als de enige geldige kennisgeving.

Indienen van laad-/losopdrachten

Het niet naleven van de volgende voorwaarden houdt in dat we de tijdige uitvoering van uw opdracht niet kunnen garanderen:

Trucks:
Opdrachten voor het laden en/of lossen van vrachtwagens dienen in ons bezit te zijn voor 14.00 u. van de dag voorafgaand aan de dag van lading/lossing (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegeteld). Indien de opdracht tevens een opzakorder bevat, dient ruim van tevoren met onze diensten afgestemd te worden om een degelijke planning te verzekeren. Het verbulken van Big Bags in silowagen kan enkel na afspraak. Aanmelding dient te gebeuren per mail of fax aan: truckplanning@manuportgroup.com/fax nr. +3232049409

Containers:
Indien de afhaling van de containers door ons moet worden geregeld, dienen uw losorders minstens 72 uur van tevoren in ons bezit te zijn. Indien de afhaling niet door ons moet worden geregeld, dienen uw losorders in ons bezit te zijn voor 14.00 u. van de dag voorafgaand aan de dag van lading/lossing (zaterdagen en zondagen niet meegeteld).

Veiligheidsfiches (Safety Data Sheet - SDS)

In het kader van de milieuwetgeving dienen wij als goederenbehandelaar een SDS in ons bezit te hebben van alle goederen die door ons behandeld worden. We verzoeken u dan ook ons steeds uw meest recente versie van de SDS te bezorgen (d.w.z. max. 2 jaar oud). Elke wijziging aan de SDS-fiche dient onmiddellijk gemeld te worden via fax of e-mail.